FACEBOOK
TWITTER
Všeobecné obchodní podmínky

 

CA Skytour.cz - Všeobecné obchodní

podmínky

 

 

 

 1.       Úvodní ustanovení

 Skytour.cz – Roman Vejmola, (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má      uzavřenou řádnou smlouvu o prodeji zájezdů.  Všechny CK informovaly CA, že mají řádně sjednané pojištění proti úpadku a ve většině případů fungují na    českém trhu již řadu let.

               

Internetová databáze zájezdů CA je pravidelně aktualizována na základě elektronicky příjímaných dat CK, které jsou pořadateli zájezdů.

Zájezdy si u nás objednáváte za stejných podmínek a cenu, která v žádných případech není vyšší než cena stanovená pořádající CK.

 

2.       Objednávka

 

Po obdržení nezávazné objednávky CA v co nejkratším čase ověří dostupnost konkrétního zájezdu a provede rezervaci u příslušné CK. Pracovník CA se spojí s klientem a dohodne způsob doručení cestovní smlouvy a možnosti platby. V rámci zkvalitňování našich služeb mohou být hovory s našimi pracovníky monitorovány. Objednávky je možné rezervovat u CK pouze v průběhu její pracovní doby. V případě, že to není možné, CK kontaktuje klienta a dohodne další postup.

Zájezdy je možné objednávat prostřednictvím webových stránek, telefonicky a emailem.

Nároky na slevu a slevové poukazy je nutné uplatňovat při objednávce zájezdu, slevy není

možné nárokovat po podepsání cestovní smlouvy a závazné rezervaci u CK a nejsou soudně vymahatelné.

Objednávka je právně závazná v momentě, kdy CA obdrží klientem řádně vyplněnou a podepsanou cestovní smlouvu.

 

Vznik smluvního vztahu. Po úspěšné rezervaci je klientovi dle předchozí dohody předán návrh cestovní smlouvy/objednávky a to emailem, faxem, nebo ve výjimečných případech poštou a to na náklady CA. CA informuje klienta do kdy je v jeho zájmu nutné odeslat řádně podepsanou a vyplněnou cestovní smlouvu/objednávku a doklad o provedené platbě zpět do CA. V případě nedoručení řádně podepsané a vyplněné cestovní smlouvy/objednávky a dokladu o provedené platbě zpět do CA v doporučeném termínu hrozí riziko zrušení rezervace pořádající CK a nemožnost objednat zájezd za předchozích podmínek.

CA si vyhrazuje právo po odeslání objednávky na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při nahrávání zájezdů do databáze. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které jsou rozporuplné, případně neúplné, nebo neobsahují správné telefonní číslo, i bez odpovědi klientovi.

 

3.        Způsob platby  Viz. Jak objednat, platba

 

          4.       Úhrada zálohy

V případě úspěšné objednávky je nutné souběžně s odesláním cestovní smlouvy/objednávky uhradit zálohu za zájezd/výlet. Výše zálohy bude sdělena naším pracovníkem před nebo souběžně s odesláním cestovní smlouvy/objednávky ke klientovi. Výše nevratné zálohy bývá obvykle 30-50% celkové ceny zájezdu/výletu.

 

          5.       Doručení pokynů k odjezdu/odletu

Pokyny k odjezdu jsou zasílány přibližně 7 dní před nástupem na zájezd.

Objednávka je závazná v momentě doručení řádně podepsané cestovní smlouvy a doručení zálohy do CA, takto potvrzená rezervace se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pořádající CK.

Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 1. 1. 2013

Všeobecné obchodní podmínky jednodenních výletů

1.      Poskytovatel

Poskytovatelem služeb je Roman Vejmola - CA Skytour.cz, se sídlem: Palackého 143, 664 59 Telnice, IČ: 01261053

2.      Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká v okamžiku, kdy zákazník vyplní závaznou objednávku výletu nebo zakoupí voucher prostřednictvím slevového portálu. Objednávku musí zákazník podepsat a zaslat emailem, popř. poštou nebo z www.skytour.cz. Rezervace je platná po zaplacení celkové ceny výletu a po potvrzení pověřeným pracovníkem.

3.      Úhrada výletu

Zákazník je povinen uhradit cenu výletu cestovní agentuře CA Skytour.cz. Formy úhrady: složenkou, bezhotovostním převodem na bankovní účet nebo v hotovosti. Číslo účtu 2107581879/2700. V případě slevové akce uhradí zákazník částku na účet slevového portálu a při objednávce výletu je povinen uvést číslo voucheru.

4.      Zákazník má právo

  • Na poskytnutí všech služeb výletu dle programu (doprava, průvodcovské služby a další služby dle popisu konkrétního výletu).
  • Bude včas informován o přesném programu výletu, časů odjezdu a případných změnách
  • Zrušit svoji účast na výletě, kdykoli před zahájením.
  • Na neprodlené vrácení celé ceny výletu v případě zrušení služby ze strany poskytovatele.

5.      Storno podmínky

Zrušení objednávky zákazníkem

  • po zaplacení výletu a rezervaci konkrétního termínu činí stornopoplatek 100% z ceny. 

 

Vstupné, případně jiné doplatky k výletu, které se hraí předem na účet CA Skytour je možné stornovat maximálně do 50 dnů před plánovaným poskytnutím služeb (realizaci výletu). 

6.      Nečerpání služeb

Pokud zákazník objednávku u objednavatele nezruší, ale přesto objednané služby ve smluveném čase nečerpá, považuje se tato situace za zrušení služby v okamžiku plánovaného začátku a nevzniká tedy nárok na vrácení zaplacené částky.

7.      Zrušení služby ze strany poskytovatele

Poskytovatel si vyhrazuje právo výlet nebo prohlídku zrušit v případě krajních okolností, jakými jsou například nedostatečný počet účastníků, zrušení autobusové dopravy ze strany dodavatele dopravy nebo nepředvídatelných vlivů (počasí, politická situace v cílové destinace, zásah vyšší moci). O zrušení konkrétní akce je poskytovatel povinen neprodleně informovat zákazníka nejpozději 48 hodin před termínem služby/výletu. Dále je povinen zákazníkovi nabídnout jiný termín anbeo vrátit plnou výši výletu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu odjezdových časů a programu výletu. Je povinen o tom uvědomit včas zákazníka, nejméně 24hodin před plánovaným odjezdem. Učinit tak může elektronickou poštou nebo telefonicky.

8.       Nepředvídatelné okolnosti 

CA Skytour.cz je oprávněna upravit dle nutné potřeby výlet v případě nepředvídatelných a neovlivnitelných okolností (živelné pohromy, stávky, zásah vyšší moci)


9.       CA Skytour.cz – neodpovídá za škody způsobené klientovi třetí osobou na jeho osobě, zdraví či majetku během výletu


10.   Ochrana osobních dat – všechny uvedené údaje budou použity jen pro potřeby cestovní agentury a nebudou poskytnuty třetí osobě, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

11.   Smlouva o přepravě se považuje za uzavřenou dnem připsání peněz za výlet na účet CA nebo dnem, kdy zákazník zaplatí a obdrží voucher emailem nebo poštou, jestliže výlet zakoupil prostřednitvím zprostředkovatele, například slevového portálu. V případě, že zákazník zakoupil výlet prostřednictvím slevového portálu a sdělil poskytovateli (CA Skytour - Roman Vejmola, Palackého 143, 664 59 Telnice, IČ: 01261053, DIČ: CZ9303085099, dále jen CA Skytour - Roman Vejmola) kód, případně spolu s heslem voucheru, a to emailem, telefonicky či prostřednictvím rezervačního formuláře, jehož odkaz je uveden u nabídky, případně na webu ww.skytour.cz, taktéž se toto bere za právoplatně uzavřenou smlouvu o přepravě a následně se storno řídí Storno podmínkami uvedenými ve VOP CA Skytour - Roman Vejmola. 

Závěrečná ustanovení

 Smluvní vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem se řídí právem České republiky.

Zákazník souhlasí se zasíláním aktuálních nabídek emailem. V případě, že zákazník nesouhlasí se zasíláním aktuálních nabídek, oznámí tuto skutečnost poskytovateli emailem.

Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 1. 3. 2013

 

 

V Telnici dne 1. 3. 2013        ¨

 

 Skytour.cz - Roman Vejmola               

 cestovní agentura

 Palackého 143

 664 59  Telnice

                                                                     
                                                 

 

 

Všeobecné obchodní podmínky